Hasící technika

Nabídka služeb a zboží

Prodej hasicích přístrojů

Vodní – V 9 ReAl
Práškové – P 6 KT, P 6 ETS, P 2 KT
Sněhové – S 5, S 2

Prodej hydrantových systémů

D 25/S 20m hadice
D 25/S 30m hadice
C 52
a jejich příslušenství – hadice, proudnice

Kontrola hasicích přístrojů

Externí (dle § 9 a § 10, vyhl. MV ČR 246/2001Sb. a ČSN ISO 11 602-2/2002)

Kontrola hasicích přístrojů přenosných
Kontrola pojízdných hasicích přístrojů

Kontrola požárních hydrantů

Je prováděna v rozsahu vymezeném vyhl. 246/2001 Sb. a ČSN 730803, čl. 8.0 a čl. 9.0 a EN 671-3.

Kontrola nástěnných hydrantů typu D25, C52
Kontrola podzemních, nadzemních hydrantů

Opravy hasicích přístrojů

Dílenský servis dle technických podmínek stanovených výrobcem.

Periodické zkoušky a prohlídka vnitřku nádoby HP dle § 9, vyhl. MVČR 246/2001 Sb.

Vodní
W10Hi, W9PMDS, W6Hi, V9
Práškové
PG6Hi, PG6PMD, P6,PG2HI,PG2L
Pěnové
S6AiS, S9AiEP
Sněhové
S1,5, S6, CO2 2KT, CO2 5KT
Halotronové
T2H, T6H
Pojízdné hasicí přístroje
S 10
S 30
P 60

Další služby

Komplexní služby v oblasti PO
Komplexní služby v oblasti BOZP
Revize elektrických spotřebičů
Školení vysokozdvižných vozíků
Revize tlakových nádob
Revize kotelen, komínů
Požární hlásiče